Калоян Игнатовски е носителят на тазгодишната „Славейкова награда“

Публикувано от на юни 5, 2010 в 7:24 pm.

      Днес, на церемония в Трявна , бяха обявени резултатите от Националния конкурс за лирическо стихотворение на името на „Петко и Пенчо Славейкови“.
      Мотивите за решението на журито, както и отличените стихотворения и автори, неговият председател – проф. Цветан Ракьовски представи така:

      „Добър вечер на всички!
      Искам да ви приветствам от името на орга­низаторите на националния конкурс и от името на членовете на журито. И тъй като не знам в подроб­но­сти какво е битието на организаторите (досещам се какво им е било, ко­гато са стягали честването), ще кажа какво е житието и битието на члено­вете на журито. Сред петимата членове има четирима отявлени пое­ти; два­ма от петимата са литературоведи; един е радиожурналист; един е прево­дач; един от пети­ма­та никога не е писал поезия; трима никога не са препо­да­ва­ли теория на пое­зията. Така станахме 12. Но между нас няма пре­дател. За­що­то харесваме Юдея, но не споделяме мотивите на Юда.
      И ето ги: това са поетесата и преводачката Рада Панчовска, поетът и жур­налистът Вальо Дишев, поетесата Яница Радева (носител на миналого­диш­ната Голяма награда), поетът и литературен историк Йордан Ефтимов, как­то и моя милост (Цветан Ракьовски) – аз никога не съм пи­сал поезия. Но пък я обичам. И с това си вадя хляба – да я обичам и да я преподавам.
      В словото на председателя на журито има протоколни неща. Първото го казах. Лесно беше! С другото ще ми бъде малко по-трудно. А именно – да обоснова конкурса, но и да кажа причините, поради които сме избрали точно тези текстове. Както и да съобщя имената на номинираните.
      В своето историческо битие българската поезия е като разноликия Янус – и заради това е хва­лена, но и обругавана. И всичкото е заради езика й. Той, според хулите­лите, не живее в нея и заради това „не ставало пое­зия на български език”. И обратно – езикът до такава степен възпроизвежда себе си и идеите си в поезията, че поезията в дадени периоди става нещо като „страж на режи­ма”, „лакмус на времето”. Все клишета, обаче и пое­зия­та си е виновна за тях. Но пък ТЯ също има свой режим.
      А нейният режим, на поезията, никога не е бил (и няма как да бъде) строг, въпреки формалните норми на класическия стих. Тях, нормите, съв­ре­менна поетическа мисъл прекрачва, зачерква, не уважава. Съвременният стих е раздърпан, че и хаотичен, недисциплиниран, а и толкова близък до прозата, че – когато четох преди година-две нещо от двама от наградените тук – си мислех колко нищожна е вече разликата между двата езика (на поезията и про­за­та). Но пък това са вторични сближавания, които – казват – през оп­ре­деле­ни периоди просто изпитват устойчивостта на поезията. За­ради това бъл­гар­ската поезия многократно през годините ту „умира”, ту се „въз­раж­да”. И възражданията й са били във време на кризи, на преходи, във време, ко­гато самото време „не е за поезия” (както би казал Вапцаров). За посве­те­ните искам да напомня, че възраждането (за което намекнах) не значи поголовно търсене на книги с поезия, не означава читателска масо­вост, нито възбуден издателски интерес. Времената на Манчов и Паскалев, когато договори за издаване на поетическа книга в 3 или 5-хиляден тираж са се правели на кръч­марски салфет­ки, отдавна са исто­рия. За съжале­ние.
      Сега са дру­ги времена – на тиражи от 50 до 150 екзем­п­ляра или на 100 хил. про­чита в ин­тер­нет. В първия случай малкият тираж някак интими­зи­ра пространството между автора и читателя – както се казва, при тираж от 100 екземпляра ав­то­рът има възможност да познава читателите си поимен­но. Във втория случай – поезията в интернет пространството дава най-бър­зо индикации за процесите в самото тяло на пое­зията.
      И още нещо за „възражданията”.
      Те, „възражданията”, се случват и периодично чрез подобни конкурси за поезия. Конкурсите приличат по нещо на антологията: едни са номи­ра­ни, печелят награди и добиват статут на избрани или по-точно – персони­фицират постиженията в съвременната ни поезия. Други остават извън но­ми­нациите, но пък печелят място в сборника – всяка година сборникът об­хва­ща освен наградените и всички онези спо­лучливи, особено добри текс­тове, които някак остават отвъд номинациите. Тази година кандида­ти­те за слава чрез този конкурс бяха 388. Огромно число автори. Аз наистина се впечатлих. Значи девет на всеки десетима от участниците си остава про­с­то участник. И в повечето случаи за това вина носи не степента на та­лан­та, а само изборът на журито.
      От друга страна, конкурсът е нещо като ежегоден „преглед”, който трябва да отговаря на въпроса „Какво става със съвременната ни поети­че­­ска мисъл?”. Но точно в такива конкурси и още повече след тях увисва със страшна сила проб­лемът за стойностите на самата поезия, за динамич­ните промени и движе­ния вътре в нея, за езика й, темите и водещите мо­тиви в нея. Не е излишно да припомня, че след такива конкурси награди са пече­ли­ли в различни го­ди­ни и Яворов, но и Григор Лютаков; редом до голя­мо­то име печели конкурс и автор от т. нар. „трета редица”, който няма нищо общо с модите или увлеченията. Това говори не само за разнобой, а и за смя­на на естети­ческия хоризонт, за формиране на други критерии и окръг­­ляне на нова стойност, що се отнася до питането – Конкурсът за пое­зия може ли да раз­мести представите ни за канона? – Отговорът е: Не, не може! Конкурсът просто преглежда състоянието, той е нещо като терапия за самия език на поезията. Тя, поезията, ежегодно се явява на такива кон­кур­си (Трявна, Хасково, Шумен, Поморие и къде ли не) и се проверява ней­ният пулс, сне­ма се анамнезата – И какво е състоянието й към днешна дата? Пробле­матично! Но мнението е – „ще живее!”.
      И тъй, какво означава „съвременна (най-нова) българска поезия”?
      Спо­ред мен това не е толкова процесуален, колкото художествен, ес­те­тически въпрос. Не е процесуален, защото в съвремието ни поезията не е най-силната енергия, с която литературата отстоява себе си. Иначе казано, когато преди време се заговори за „смъртта на автора”, някак нормално е след това да се говори и за „смъртта на литературата”. Но тази смърт засега се отлага.
      Въпросът „какво означава съвременна българска поезия” има най-вече естетически подплати. И причините са няколко. Ако бях дал три чет­върти от текстовете, постъпили за този национален конкурс, на някого от моите студенти – обучаван в класическите норми на поезията – той би реа­гирал с основание, че тези три четвърти не са същинска поезия. И ще бъде прав. Защото гледната му точка е предимно естетическа, това е гледането от­към прин­ципите, изграждащи хоризонта на представите ни „какво значи пое­­ти­чески език”. А той е най-вече подреденост, ритъм, метрика, хармо­ния.
      Почти половината от постъпилите стихотворения нямат и намерение да се съобразяват с класическите норми на стихосложението. Доминацията на свободните и на белите стихове е само още едно доказателство, че пое­зията не винаги е склонна да гради хармоничен свят и правилен изказ. Напротив – в четирите наградени текста и в другите, които ще бъдат вклю­чени в сборника, поетическият език настоява да се чете не през филтъра на предварителното знаене „какво е поезия”. А през филтъра на авторовия Аз. Това е ролята на читателя от 2010 г. (и от последните стотина години) – да бъде способен да види света на текста като съставен от всевъзможни други светове. Поезията е просто предложение за игра – на думи, на светове, на до­сътворяване на смисъла. Оказва се, че прекрачването на класическата фор­­ма на стиха освобождава място именно за това предложение.
      И тъй – днес номинираме четирима от триста осемдесет и осемте уча­ст­ници. Конкурсът беше анонимен, при нас дойдоха огромните папки с тек­с­тове. Само поезия, без имена, социален статус, предишни заслуги или бо­­нификации. Лично аз съм приятно изненадан, че – след като разкрихме анонимността – номинираните се оказаха две жени и двама мъже. Искрено казано, трудно ми беше да оразлича мъжкия от женския почерк. Това не оз­на­­ча­ва, че едните пишат като другите. А означава, че поезията винаги си е едно интимно говорене на себе си, по-скоро нашепване или дори помис­ляне за нещата. Тяхното изразяване става със същия този език, на който си гово­рим всеки ден. Но и не съвсем.
      Четиримата наградени доказват, че съвре­менният стих е нервен до нер­возност, че може да има за свой обект съвсем непоетически неща и в същото време да стиска за гърлото. От номинираните текстове става ясно, че съв­ре­менният стих е бли­зо, винаги до и около самата литература – из различ­ните текстове усетих да витаят сенките на Данте и Петрарка, на Сла­вей­ко­ви и на Яворов.
      Но че­ти­римата наградени поправят мнението, че поезията е четиво само за изб­ра­ни. Защото наградените текстове – мисля – могат да докоснат емоцията и мисълта дори и на неизкушения читател. В никакъв случай съ­времен­ни­ят стих не е лицемерен, не се и насилва да опитва да казва не­щата красиво. Защото и животът ни не винаги е красив. А и не би могло да бъде.
      Мисля си, когато препрочитах четирите наградени тек­ста, колко есте­ст­вено поезията с дата „2010” влиза в роля­та на авангардното жестику­ли­ра­не – жестикулиране към езика, към изно­се­ните клишета или клиши­ра­ната хармония.
      Четиримата поети, които на­граж­даваме днес, могат да прибавят още един важен щрих към своето СV – че печелят конкурс с голям престиж, че са преодолели невероятна конкуренция, но и че са успели да сътворят сво­и­­те лирически светове в синхрон с пулса на времето си.
      Време е!

      Голямата награда на ежегодния национален конкурс за поезия печели Калоян Игнатовски за стихотворението „Йога“;

      Втора награда журито присъжда на Петя Хайнрих за „Стихотворение, ко­е­то твърди, че е написано единствено заради поезията, но пък и не отри­ча користните си цели“.

И две трети награди:

      Трета награда е отредена на Любомир Терзиев (СУ „Св. Климент охридски“, факултет „Класически и нови фолологии“, катедра „Англицистика и американистика“) за стихотворението „Finita la vita nuova“;

      Трета награда се присъжда за „Колко прегазени кучета“ на Евгения Панчева (доцент, СУ „Св. Климент охридски“, факултет „Класически и нови фолологии“, катедра „Англицистика и американистика“).

      ЧЕСТИТО!

Цветан Ракьовски
05.06.2010 г., 18:58 ч., Трявна

32 коментара за “Калоян Игнатовски е носителят на тазгодишната „Славейкова награда“”

 • 1
  Маргарита каза:

  Моля Ви, публикувайте наградените стихотворения!Бих желала, а и други, да ги прочета!Благодаря Ви предварително!

 • 2
  Камен каза:

  И аз бих желал да прочета наградените текстове.А относно изказването на г-н Ракьовски ще кажа само следното – отдавна в българската литературна ПСЕВДОКРИТИКА битува схващането, че един съвременен поетически текст, ако не е в бял стих , ако не е фрагментарепн и ако не представя някаква крайно напрегната емоция, то той не е наистина съвременен. На такъв текст веднага се лепва етикета „анахронизъм“ и се обявява за естетически непълноценен, защото не звучал съвременно, т.е. не бил модерен. Това е възможно най-нелепият критерий за оценка на един поетически текст, защото модерно, т.е. без ритъм, без рими, без цялостност, могат да пишат мнозина и за жалост го правят – графоманството е актуална болест. А иначе аз съм убеден, че между тези 388 стихотворения е имало много стойностни и наистина красиви неща, които са били подминати от журито с иронична усмивка просто заради греха си, че са изградени  според класическите идеи за поезия, ония, които са утвърдени през вековете от хора, които са разбирали от поезия много, ама наистина много повече и по-истински от нас.Апропо смятам, че журито на този конкурс следва да бива съставяно единствено и само от ПОЕТИ, и то повече – поне седмина. Нямам абсолютно нищо против г-н Ракьовски, но за мен е недопустимо хора, които никога не са писали стихове, да журират такъв наистина престижен конкурс за поезия !!

 • 3
  Дежурен редактор каза:

  Маргарита, ако последвате линка („кликвайки“ с левия клавиш намишката върху заглавието „Йога“ на Калоян Игнатовски – в края на тази публикация – ще можете и да го прочетете, и да чуете, как авторът го чете на церемонията…). В следващите дни ще бъдат публикувани – в DICTUM или тук – и останалите наградени стиготворения…
  Камен… – не, нямаше стихотворения, като описаните от Вас (имаше само опити,  понякога почти успешни, но – опити за такива), иначе аз щях да ги забележа – бъдете сигурен. (В. Дишев).

 • Бързата новина от личния ми блог: http://mislidumi.de/?p=4980 Сърдечно благодаря на журито за доверието! Имам да черпия по един ментов бонбон.:) Лично за мен изказването на Цветан Ракьовски влиза в диалог с множество
  главоблъсканици на тема поезия из блога ми. Утешително е да чуя това
  мнение. И още по-важнoто – не остава като тупване с ръка по масата, а
  подканва за разговор. 

 • 5
  Анета каза:

  Съжалявам! Прочетох награденото стихотворение „Йога“ и това на Петя Хенрих….е, не ми харесват!Боже, това ли е поезията с днешна дата….къде е лиричното настроение, чувствата…Това са просто думи….всеки може да седне е да пише по този непоетичен налин.Лично съм разочарована!Скоро прочетох стихове от палестинеца Халед Даруиш – истинска Поезия!

 • 6
  Тина каза:

  Идея!Защо не отпечатате всичките стихотворения, участвали в конкурса…. и тогава да видим каква картина ще се разкрие!Подкрепете ме, уважаеми читатели! Ако обичате поезията и истината!

 • 7
  Петя Х. каза:

  Добро утро, Анета! Благодаря за искреността ви. Това е по-ценно от
  лицемерно премълчаване или лъжа. Може би стихотворението на Калоян
  Игнатовски “Йога” ще ви се разтвори, ако прочетете и това на Вислава
  Шимборска, към което то препраща. Знаете ли, наистина е вълнуващ точно
  този диалог между текстове, изказвания, препратките към други текстове,
  като отговори на писма, като художесвени имейли с бавността и нервната
  несигурност на поезията. Може би такъв прочит ще ви помогне да се
  доближите до текста “Йога”. А ето и самото стихотворение на Шимборска:
  “Снимка от 11 септември” http://liternet.bg/publish6/vshimborska/11.htm
   🙂 Поздрави, Петя Хайнрих

 • 8
  Радка каза:

  Едва ли наградените автори мислят така, както и пишат. Пази боже…Никаква поезия не е това. Направо за диагноза.Не злобея, но очаквах да се оценят стойностни неща, а то работи за които не можеш да разбереш даже за какво става въпрос.Ужас.

 • 9
  Искра каза:

  това поезия ли е? Форматирайте го по друг начин, придайте му друг външен вид и пратете в конкурси за проза- може да се получат награди. Защото има идеи, има послания, но… няма поезия

 • 10
  Румяна каза:

     Аз съм напълно съгласна. Може би ако промените името на конурса, т. е. изискването за жанра на произведенията, няма да се получават  недоразумения и няма да има хора, които напразно да участват в него, без да бъдат чути и забелязани, просто защото не отговарят на тенденцията. А относно нея  със сигурност не съм съгласна. Теченията се определят от творците, не от критиката и хората, които създават литература,  са  онези ,  които запечатват в историята нейния облик в даден периода от време. Не мога да приема , че не е имало стойностни произведения в традиционна форма. Още не съм погледнала публикуваните призведения и въпреки това мога да бъда сигурна, че сред тях също ще има доста безстойностни неща. Лично за мен дори произведенията на някои от победителите са такива.    Лично аз имам контакти с няколко поети, които са твърде талантливи, за някои  смело мога да кажа дори гениални и все хора, които се пазят от светлините на прожекторите и пишат, просто защото изпитват нужда от това. Някои от тях на моменти са се колебали дали да не излязат на нашата литературна сцена, но винаги, когато участват в конкурси като този, всички врати им се затварят. На моменти дори си мисля дали тази тенденция не е умишлена, тъй като аз съм виждала много задълбочени и дори разтърсващи призведения, които незнайно защо не биват забелязвани. Затова  аз  твърдо  подкрепям  идеята  да бъдат  публикувани всички призведения,  и ако  журито смята ,  че има  твърде  нетърпими за прочит  творби (може би дори с право), предлагам идеята да се публикуват отделно, и защо не дори още тази година. При липса на отговор от страна на организаторите, аз лично ще приема всичко това за тенденциозно. Моля всеки, който е съгласен с мен да ме подкрепи.

 • 11
  Дежурен редактор каза:

  Румяна, за идеята си се обърнете към организаторите. Ние тук можем да публикуваме само онова, за което имаме разрешение и съгласието на авторите (а и – по-важно – само онова, което смятаме, че има смисъл да бъде публикувано… да – наистина, въпрос на вкус… ако пък чететете редовно и внимателно, ще забележите, че „вкусът“ ни има склонност да се наслаждава на добрите, само на добрите постижения, представящи различни поетики… и през цялото време само за това става въпрос… и претендираме, че умеем да ги разпознаваме…  и сме го доказвали и ще го доказваме…)
  И – честно казано, да се публикуват където и да било, особено пък на хартия, всички „стихотворения“, посветени на „дивната Трявна“ или такива, в които Ботев пристига с „Радецки“, а после не се различава, че онзи Радецки, който пристига на едно друго място „с гръм“ съвсем не е кораб, или всички онези текстчета – понякога написани сръчно – които задържително носят посвещението „На Славейков“, понякога без да се уточнява на кого от тях… и още, и още… просто всичко това би било убийство – на гора или на време… а някой трябва да инвестира в това време – т.е. себе си, иначе казано, да убие част от единственото време, с което разполага, онова на своя живот…
  Е – екипът ни няма желание да го прави. И не го чувства за свой дълг. Нашият дълг е да се опитваме да представим онова, което смятаме (дори и когато не  го „харесваме“ – с харесването, включващо „съгласие“, „съпреживяване“, „симпатия“ и други такива неща), че е важно и очертава тенденции и търсения… търсения  – на нови форми или нови съдържания – наистина нови – макар и „вписани“, понякога,  в „стари“ форми…)…
  И т.н.

 • Поздравления за работата на журито. За моето разбиране това е най-подходящият подбор. Калоян Игнатовски е на напълно заслуженото място – първото. Една бележка, обаче бих искал да направя, което е повече свързана с механизма на представяне на решението, отколкото с работата на журито, което е работило при доста неблагоприятни условия. Според мен би било добре да се виждат номинациите за наградите и те да бъдат публикувани, както и съотношенията на гласовете при наградените стихотворения, заедно с мотивите за гласуване. Още веднъж поздравления за наградените.

 •               Честито на наградените!Те пишат така,както умеят.Никой не може да надскочи себе си.Журито също.То отново не успя да отсее истинска поезия,която да те стисне за сърцето,не за гърлото.Виждала съм ,че и децата така рисуват.Драскат,наслагват,оцветяват,полюбуват се на новата рисунка и след малко  я смачкат и изхвърлят.Това ще се случи и с тазгодишните стихотворения.След два дни никой няма да си спомня за тях.Събитието ще падне на дъното на чекмеджето на организаторите.Щом това целят ТЕ,така да бъде!Поезията ,истинската, обаче няма късмет с такива ,,неизкушени и бездарни естети“! ,,ПАЗИ БОЖЕ СЛЯПО ДА ПРОГЛЕДА!Ще те засипят с вредни отпадъци и окото им няма да мигне.И ще те убеждават ,че те са правите.Критерии си имат хората! Аз пък ще ви кажа,че наградените стихове не струват.Аман от вас!На маймуни ни обърнахте,маскари с маскари!“

 • 14
  Въжаров каза:

  Аз пък вече изслушах това – http://dictum.mediabg.eu/?p=3433 – и сега възнамерявам да помисля, а после, ако още имам нужда, може и да говоря…

 •  

  […] връчването на наградите на лауреатите на тазгодишния “Национален конкурс за лирическо стихотворение на

 •  

  […]               Евгения Панчева чете своето, отличено с трета награда, неозаглавено стихотворение, по време на церемонията на връчването на наградите на лауреатите на тазгодишния “Национален конкурс за лирическо стихотворение на

 • 17
  Радост каза:

  не ми харесаха наградените произведения. Имам чувството, че авторите са направо неграмотни. Никакви препинателни знаци, къде са тези паузи? Моля публикувайте всички произведения- 388. Искам читателите да ги прочетем и да си кажем и ние думата. Нали стиховете са за нас- читателите?

 • 18
  Роси каза:

  Няма да коментирам, нито ще обсъждам работата на журито, но към авторите искам да отправя молба… Научете български бе хора. Ако искате един читател да почувства текста, който сте написали и особено когато става въпрос за стихотворение, използвайте точки, запетаи, главни букви и каквото там е нужно, за да се получи една завършена творба. Що за жури е това жури, което толерира подобни стихове, които всъщност не са нищо повече от съвкупност от думи…И как, ще опазим българският език, когато даже авторите ни, плюят на него?

 • 19
  Дежурен редактор каза:

  Роси, във Вашия коментар преброих 5 (пет) пунктуационни и една грешка при употребата на „пълен член“… без да се взирам особено внимателно…

 • 20
  Роси каза:

  Така е редактор…Но, едно е да пишеш коментар, когато си развълнуван и съвсем друго да участваш в конкурс с текс за който не се знае къде му е началото и къде края. Радвам се, че знаете за какво става въпрос!

 • 21
  Роси каза:

  Е… и ако имаше опция за редактиране на коментарите, щях да поправя „редактор“ с главна буква. Спокоен ден!

 • 22
  Радка каза:

  Тъй като няколко души вече проявиха интерес към останалите работи, предлагам ако някой желае нека да направи сайт, където да публикуваме работите си. Нито организаторите, нито пък редакторите ще направят това. Нека го направим ние!

 • 23
  Дежурен редактор каза:

  Чудесно предложение, Радке – ние нямаме право (както вече бе посочено
  по-горе… но трябва и да се чете, освен да се пише…) да реализираме
  Вашето предложение, (нямаме и желание – признаваме – и не само защото
  тази реализация означава инвестиция на около 200 часа безвъзмезден труд,
   а след като правим и досега всичко безвъзмездно, не виждаме, за себе
  си, основание да използваме времето си точно за посочената от Вас
  цел…), а организаторите едва ли имат желание да инвестират още време и
  усилия в нещо, което вече е минало… Неудовлетворените амбиции са
  мощен двигател… дано успеете да го използвате смислено… Успех!

  П.П. Впрочем, Вашето предложение не може да се реализира и  поради една друга простичка причина, посочена в регламента на конкурса и стриктно спазвана от организаторите – всички автори, изпращайки свои текстове, дават право името им да бъде разкрито, а текстовете: публикувани, в случай, че бъдат  отличени, включително и чрез включването им в сборник от конкурса (25-30 текста, а не 388 – това са обещали организаторите в условията за участие, формулирани в обявата за конкурса…)… И не виждам как, кой, и по какъв начин, би могъл да накара всички участници доброволно да разкрият своята анонимност, (защото организаторите нямат това право – освен при вече посочените условия), че и да се съгласят текстовете им да бъдат публикувани някъде… Помислете, Радке, помислете…

 • 24
  Радка каза:

  Аз съм се обърнала единствено към участниците които желаят да публикуват работите си.Разбира се всичко е на доброволен принцип и не Ви касае…и дано някой го измисли…

 • 25
  Радост каза:

  Тъй като съм само читател и страшно много обичам поезията, мога да предложа на авторите в конкурса, да публикуват произведенията си в сайта за лично творчество „Откровения“, като до стихотворението си пишат, че е от конкурса „Славейкова награда“. Така ще можем да прочетем произведенията на отхвърлените автори -ние читателите,които наброяваме 75 000. Да се надяваме, че тези автори поне спазват Законите на българския език. Мразя неграмотните хора, но май много се навъдиха в последно време. Страшно е, че се мислят за творци. Кажете ми, мили хора, как да го обясня на учениците си?

 • 26
  Дежурен редактор каза:

  Радост, предлагам преди да се опитвате да обяснявате каквото и да било на учениците си – и при декларираната Ви омраза към неграмотността – да си изясните причините, поради които във Вашия коментар има поне 3 пунктуационни грешки, без да се заяждаме за това странно „Законите на българския език“ (къде е тук „странността“? – това също е част от задачката…).

  П.П. За реклама навсякъде се заплаща, но тъй като този проект е некомерсиален, ще Ви се размине със „забележка“…

 • 27
  Инадея каза:

  Уважаеми г-н Редактор, Изключително грозно впечатление правят вашите изказвания тук. Мисля, че много добре Ви е известно каква е точно разликата между злобното заяждане и културния отговор. Есенцията на Вашите изяви е нискокачествена и оварварява окончателно заформената дискусия, както и свободата да има такава. Доколкото изчетох написаното, дори една от наградените – Петя Хайнрих, подкрепя наличието на такава. В случай, че това е неискрено от нейна страна, поне оставят положително впечатление добрите й обноски. Моля да вземете под внимание, че това е медия, а не – Вашата кухня, например. В този смисъл, толкова личното Ви и агресивно поведение, е много кичозно и неподходящо. В духа на плурализма – моето мнение също не е в полза на наградените. Да се говори за мода в поезията, според мен е компрометиращо спрямо основните белези на самата поезия – общовалидност и степен на художествена обобщеност. След като се запознах с търсенията на журито изпитвам сериозно безпокойство, че  в конкурса могат да намерят вече място и текстовете от чалгата, и казвам „чалга“, защото „поп-фолк“ би било същото културно говорене за тази музика, на каквото сме свидетели за наградената тази година поезия. Наградениете стихове, по мое мнение, са маниерни и не притежават необходимата степен на художествено обобщение, така че „да стиснат за гърлото“ читателя. Те остават в сферата на едни индивидуални търсения на интересни, интелигентни и мислещи автори, но пак казвам – индивидуални. „Славейкова награда“ навежда към много по-високи изисквания към езика, формата, символите и достигнатите обобщения – поне за мен е така. Аз също бих искала да се запозная с всички творби, участвали в конкурса, защото т.нар. „снемане на анамнеза“ не е селективен подбор само на доброкачествения материал (ако става дума за обективна анамнеза, разбира се). 

 • 28
  Дежурен редактор каза:

  Уважаема „Инадея“, бихте ли посочили, кое в „моите“ изказвания е „злобно заяждане“ или агресия (освен ако нямате предвид това, че на два коментара, в които се заявява преизобилна обич към нормите на българския правопис, е отговорено с посочване на прегрешения към същия този правопис… Или че на една откровена реклама на сайт за самопубликуване е отговорено кратко, ясно и възпитано, че обикновено рекламата се заплаща?)?
  И – както виждате – дискусията продължава да „тече“ необезпокоявана, като дори и оскърбителни квалификации като Вашите (и много други) не са редактирани…
  Да, уважаема „Инадея“ – медията е отговорност. И точно затова никой от нас не си е позволил нито една оскърбителна или неуважителна квалификация  – за когото и да било, и за чието и да е мнение (макар, понякога, като „просто“ хора, да ни е било изключително трудно да се въздържаме…)… И  – честно казано – не сме сигурни, че сме прави, разрешавайки продължаването на тази „дискусия“ по начина, по който (не само от Вас) очевидно е разбирана… но още извастно време ще проявим търпение… Докато злоупотребата с публичността и откритостта изчерпи търпението ни…

 • 29
  Радка каза:

  Няма да чета цялото Ви мнение, не е необходимо.Защото сам си противоречите.
  Вие споменахте,че ние нямаме смелост да напишем имената подрабатите си.Направих го. ЕДНО ОТКРОВЕНИЕ- ЧЕТЕТЕ

 • 30
  Дежурен редактор каза:

  Да-ааа – необходима е изключителна интелектуална смелост и прозорливост, за да заявиш, че в едно изказзване има противоречие, преди да си го прочел, при това аргументирайки отказа си да го прочетеш, с твърдението, че в него има противоречие. Шапки долу!

 • 31
  Венци каза:

  Поздравления за Калоян!

  Към няколкото обидени поетеси – Радка, Роси, Радост и прочие
  Ръ-та. Скъпи Ръ-та, ако ви харесва да пишете, пишете, но не забравяйте, че
  понякога да се чете е по-трудно, отколкото да се пише.

 • 32
  Радка каза:

  Това ли измисли 1 месец след дискусията, Венци.Браво!!!